Kliknite  na  jednotlive  Olympijské  kluby

 

 

OLYMPIJSKÉ KLUBY SLOVENSKA – PREDĹŽENÉ RUKY SOV

K zakladaniu olympijských klubov v rôznych regiónoch Slovenska viedla myšlienka stretávania sa bývalých a súčasných olympionikov, snaha pripomínať všetkých olympionikov, ktorí reprezentovali našu vlasť mládeži, i propagácia olympijských myšlienok po celom Slovensku. Olympijská spoločnosť Slovenska, ktorá bola predchodkyňou SOV a pôsobila v rokoch 1990 – 1995, v marci 1991 založila prvý olympijský klub v Bratislave na Draždiaku. Ďalšie olympijské kluby pribúdali po jednom – dvoch každý rok: ešte v roku 1991 aj OK Prievidza, o rok neskôr OK Košice, potom nasledovali OK Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica, Prešov, Lučenec, Vysoké Tatry, Žilina, Trenčín, Nitra,Trnava, Nové Zámky, Dunajská Streda, Spišská Nová Ves, Šahy, Turiec a Kysuce.

Na značnej časti územia Slovenska utvorili regionálne olympijské kluby širokú a pozoruhodnú základňu propagácie a rozvoja olympizmu. Stali sa predĺženými rukami Slovenského olympijského výboru. Zatiaľ čo v bývalom Česko-Slovensku existoval a klubovú činnosť vyvíjal len Čs. klub olympionikov, ktorého členmi mohli byť iba športovci – účastníci olympijských a zimných olympijských hier, ktorí dosiahli popredné umiestenia, olympijské kluby na Slovensku združujú nielen súčasných a bývalých špičkových športovcov – olympionikov, ale aj priateľov a propagátorov olympijských myšlienok z radov trénerov, funkcionárov, pedagógov, novinárov a ďalších dobrovoľných pracovníkov v športe. Všetky olympijské kluby sú právnymi subjektmi. Ich činnosť zastrešuje Združenie olympijských klubov SR, ktoré je organizačnou zložkou Slovenského olympijského výboru.

 

O ČINNOSTI OLYMPIJSKÝCH KLUBOV SLOVENSKA

Hlavnými úlohami olympijských klubov (OK) je organizovanie besied, kvízov, vedomostných súťaží o olympizme, autogramiád s olympionikmi v meste, v ktorom pôsobia. Najväčšou pomocou olympijských klubov pre SOV je zhromažďovanie materiálov o olympionikoch regiónu, z ktorého pochádzajú, zachovanie audio a videozáznamov o najstarších olympionikoch, zber údajov o ich činnosti v minulosti aj v súčasnosti. Ich členovia sa vlastnou publikačnou činnosťou snažia zmapovať históriu olympijského diania v príslušnom regióne, napríklad aj monografiami významných olympionikov, ktorí odtiaľ vzišli.

Olympijské kluby Slovenskej republiky ako predĺžené ruky Slovenského olympijského výboru sú spoluorganizátormi najmasovejších aktivít, vyhlasovaných SOV – Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska, Behu olympijského dňa a v minulosti Dní športu. Zabezpečujú aj regionálne kolá vedomostnej súťaže základných a stredných škôl o olympizme. V roku 2004 boli olympijské kluby aj hlavnými realizátormi celoslovenskej štafety s názvom Posolstvo Slovenska olympijským Aténam, ktorú vyhlásil SOV. Jej súčasťou bolo množstvo športových i kultúrno – spoločenských aktivít. OK takisto zabezpečujú regionálne Olympiády detí materských škôl. Významný je aj príspevok OK Slovenska k organizácii medzinárodnej olympiády detí a mládeže s názvom Kalokagatia. Týmito aktivitami olympijské kluby prispievajú k vlastnej propagácii v meste svojho pôsobenia, ako aj k popularizácii svojich olympionikov, ktorí počas týchto podujatí pomáhajú. Spolu s príslušnými komisiami SOV olympijské kluby často pomáhajú zabezpečovať aj rôzne semináre SOV a ďalšie akcie, ako napríklad letné tábory s olympionikmi, aj na rôznych turnajoch na počesť olympionikov daného regiónu. OK Slovenska využívajú účasť olympionikov na organizovanie besied najmä na školách, spojených s bohatým športovým a spoločenským programom.

Olympijské kluby Slovenska v regiónoch svojej pôsobnosti vyvíjajú aj bohatú vlastnú činnosť. Usporadúvajú prednášky, semináre, výstavy, besedy i autogramiády, vyhlasujú najúspešnejších športovcov mesta či regiónu. Samozrejmosťou sú aj rozmanité športové aktivity v regiónoch, ktoré organizujú OK, ako aj výtvarné a literárne súťaže. Viackrát usporiadali aj olympijské plesy. Napriek zložitej finančnej situácii sa niektorým olympijským klubom podarilo významne prispieť k vydaniu viacerých prospešných publikácií o olympionikoch z ich regiónov. Vďaka OK Košice tak v posledných troch rokoch uzreli svetlo sveta až štyri publikácie - Som šťastnou Slovenkou o prvej slovenskej medailistke z OH Matylde Pálfyovej (autori Marián Kafka a Jozef Drenko), Sedem vyznaní futbalového kapitána o olympijskom medailistovi vo futbale Antonovi Švajlenovi (autor M. Kafka), História olympijského basketbalu (M. Kafka) a najnovšie Lekári zo Slovenska na olympijských hrách (M. Kafka). K 15. výročiu OK Banská Bystrica zase vyšla brožúra Olympijská sláva (autor Miroslav Hazucha).

 

ZDRUŽENIE OLYMPIJSKÝCH KLUBOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Koordináciu činnosti olympijských klubov v počiatočných rokoch ich existencie zabezpečovala komisia OK Slovenska, pôsobiaca v rámci SOV. V roku 2001 ju nahradilo Združenie olympijských klubov Slovenskej republiky (ZOK SR). Za cieľ si stanovilo spoločné napĺňanie úloh SOV v presadzovaní myšlienok olympizmu v Slovenskej republike.

Združenie olympijských klubov SR sa konštituovalo ako právny subjekt. Na valnom zhromaždení ZOK SR 4. februára 2009 v Žiline sa však delegáti jednotlivých klubov dohodli na zániku právnej subjektivity združenia. Prijali Štatút Združenia olympijských klubov SR, čím sa stali organizačnou zložkou Slovenského olympijského výboru – rovnako, ako je už veľa rokov Klub fair play SOV. ZOK SR tým zároveň stratil nárok na členstvo v SOV, ktoré v prípade kolektívnych členov môžu mať jedine právne subjekty.

Zmenila sa aj štruktúra orgánov ZOK SR. Združenie má teraz namiesto jedného až dvoch podpredsedov a dovedna päťčlenný výkonný výbor, ktorého jeden člen je rotujúci – na zasadnutí VV ZOK SR podľa dohody VV vždy zúčastňuje zástupca iného regionálneho OK. Výkonný výbor ZOK SR zasadá štvrťročne a valné zhromaždenie s účasťou predsedov všetkých regionálnych olympijských klubov sa podľa nového štatútu schádza dvakrát do roka.

Združenie olympijských klubov SR dlhé roky viedol Anton Švajlen z OK Košice. V septembri 2008 bol za nového predsedu ZOK SR zvolený Ivan Čierny z OK Banská Bystrica.