Aktuality:

Na valnom zhromaždení Združenia olympijských klubov SR zvolili nových členov výkonného výboru, staronovým predsedom sa stal Ivan Čierny
   

 

Bratislava 10. marca (SOV) – V bratislavskom Dome športu sa počas uplynulého víkendu, v sobotu 10. marca, konalo prvé zasadnutie valného zhromaždenia Združenia olympijských klubov SR (VZ ZOK SR), v novom olympijskom cykle 2013 – 2016. Predseda Ivan Čierny (na fotografii Jána Súkupa) zhodnotil činnosť altZdruženia olympijských klubov SR za funkčné obdobie 2009 – 2012 a viceprezident SOV pre olympizmus a predseda Rady olympizmu Vladimír Millerinformoval o pláne práce, činnosti a aktivitách Rady olympizmu na rok 2013.

Hlavným bodom programu VZ ZOK SR boli voľby výkonného výboru a predsedu ZOK SR. Ešte pred samotnou voľbou jeho členovia schválili formálne zmeny Štatútu ZOK SR. V tajnom hlasovaní boli napokon do výkonného výboru zvolení piati kandidáti, ktorí získali najviac platných hlasov prítomných delegátov. Do novozloženého výkonného výboru ZOK SR boli zvolení: Ivan Čierny, Viliam Mjartan, Roman Králik, Michal Staňo a Peter Tichý. Následne členovia nového výkonného výboru spomedzi seba navrhli staronového predsedu Ivana Čierneho. Toho vzápätí ešte potvrdila nadpolovičná väčšina prítomných delegátov.

Zmeny Štatútu ZOK SR ako i voľbu jeho predsedu ešte musí schváliť výkonný výbor SOV, ktorý sa tým bude zaoberať na svojom najbližšom zasadnutí vo štvrtok 14. marca. Na fotografii Jána Súkupa účastníci valného zhromaždenia.

alt

 

Olympijský klub Bratislava po niekoľkoročnej prestávke obnovuje svoju činnosť, na jeho čele je Mária Mračnová

altBRATISLAVA 10. decembra –Olympijský klub Bratislava síce vznikol ako historicky prvý regionálny olympijský klub na Slovensku (už 8. marca 1991 v petržalskej reštaurácii Kormorán), ale v posledných rokoch bol neaktívny. Medzičasom počet regionálnych olympijských klubov na Slovensku narástol už na dvadsať, ale paradoxne práve v hlavnom meste - s najvyššou koncentráciou ľudí s priamou väzbou na olympijské hnutie - sa dlho nič nedialo. Až v posledných týždňoch sa veci pohli a po nedávnom prípravnom stretnutí sa vpondelok 10. decembra podvečer uskutočnilo zasadnutie členov OK Bratislava, ktoré de facto znamená obnovenie činnosti dlhodobo „spiaceho“ občianskeho združenia. Na spoločnej fotografii väčšina účastníkov zasadnutia OK Bratislava.

V telocvični Základnej školy na Kalinčiakovej ulici v Bratislave sa zišli zhruba tri desiatky bývalých špičkových športovcov (nielen olympionikov) a ďalších priaznivcov olympijských myšlienok. Prítomný bol aj prezident Slovenského olympijského výboru (SOV) František Chmelár, ktorý deklaroval chuť byť aktívny člen OK Bratislava a odporučil novozvolenému výkonnému výboru čo najskôr nadviazať kontakty s primátorom Bratislavy aj so starostami jednotlivých mestských častí.

Predseda Združenia olympijských klubov SR Ivan Čierny vyjadril vieru, že Olympijský klub Bratislava už nebude v celoslovenskej „klubovej rodine“ ten, o ktorého činnosti sa nič nevie. Projektová manažérka oddelenia rozvoja olympizmu SOV Ivana Motolíková prítomným stručne predstavila budúcoročné plány SOV v rámci komplexného programu olympijskej výchovy, na ktorého realizácii v regiónoch sa dominantne podieľajú práve olympijské kluby. Reagujúc na nedávnu ponuku riaditeľa ZŠ Kalinčiakova Dušana Nogu (ktorý je okrem iného predseda komisie olympijskej výchovy Slovenskej olympijskej akadémie) na možnosť využívania školskej telocvične avizovala aj spustenie pravidelného cvičenia žien v produktívnom a seniorskom veku. Cvičenia od februára do júna budúceho roka budú organizovať a viesť členky komisie SOV pre ženy a šport.

Účastníci zasadnutia (medzi nimi napríklad olympijský futbalový medailista Anton Urban, trojnásobná olympionička v šerme a národná ambasádorka Rady Európy pre šport, toleranciu a fair play Katarína Ráczová, dvojnásobná olympionička v atletike a dlhoročná popredná funkcionárkaMária Mračnová, ďalší olympionici – rýchlostní kanoisti Ľubor Štark (člen výkonného výboru SOV), Juraj Kadnár a cyklista Juraj Miklušica, bývalá vicemajsterka sveta v stolnom teniseAlica Chladeková-Grofová aj viceprezident SOV pre olympizmus Vladimír Millerschválili zmenu Stanov Olympijského klubu Bratislava a zvolili si členov výkonného výboru OK Bratislava. Členský príspevok bol schválený ako dobrovoľný vo výške do 10 eur ročne. Sídlo klubu bude v zasadačke Športovej haly Mladosť.

Za predsedníčku OK Bratislava bola zvolená Mária Mračnová, ktorá nedávno ukončila svoje pôsobenie členky výkonného výboru SOV a predsedníčky Slovenského atletického zväzu. Za podpredsedu bol zvolený Juraj Kadnár, ktorého otec a takisto olympionik Ľubomír Kadnár viedol OK Bratislava v čase jeho vzniku pred 21 rokmi. Členovia výkonného výboru sú riaditeľ ZŠ na Kalinčiakovej ulici Dušan Noga, olympionička v hádzanej a predsedníčka Klubu fair play SOVJanka Stašová a člen ústredného štábu Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska Michal Nálepka z Bratislavského samosprávneho kraja. Tajomníčka klubu bude Xénia Sitarčíková zo SZTK – Múzea telesnej kultúry v SR.

Viacerí účastníci zasadnutia sa v jeho priebehu zapojili do celosvetového projektu výtvarníka a galeristu Andreja Smoláka Maľovaný rovník a namaľovali obrázky s rozmermi 20x20 cm, ktoré v časovom horizonte piatich rokov symbolicky poprepájajú svet. Jeden obrázok symbolizuje jeden kilometer na rovníku. V prvej fáze projektu namaľuje svoje obrázky 40 075 ľudí. K projektu, ktorého vyslankyňa je Katarína Ráczová, sa pripojil aj Slovenský olympijský výbor.

 

V Liptovskom Mikuláši uviedli do života publikáciu s názvom 20. výročie organizovaného olympijského hnutia na Liptove

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (OKL) - Koncom októbra sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo zasadnutieZdruženia olympijských klubov SR, ktoré hostil Olympijský klub Liptova. V jeho rámci sa za účasti regionálnych médii uskutočnil krst publikácie 20. výročie organizovaného olympijského hnutia na Liptove. V pamätnici, ktorú vydal OK Liptov, sú zaznamenané olympijské aktivity regionálneho a celoslovenského významu uskutočnené na území Liptova. Sú doplnené o fotografie z oblasti olympijskej výchovy na Liptove a z činnosti Olympijského klubu Liptova, sumár najdôležitejších udalostí, menné zoznamy olympionikov a funkcionárov pôsobiacich na Liptove. V brožúre je aj poďakovanie všetkým, ktorí bez nároku na honorár pomáhajú v rozvoji osvety olympizmu medzi deťmi, mládežou a obyvateľmi regiónu. Na spoločnej fotografii účastníci zasadnutia Združenia olympijských klubov SR v Liptovskom Mikuláši.

Víťazmi vedomostnej súťaže o olympizme pre vysokoškolákov sa stali študenti Fakulty športu Prešovskej univerzity

Demänová - Liptovský Mikuláš (OKL) - Vedomostnú súťaž o olympizme vysokoškolských družstiev privítala v roku 2012 katedra telesnej výchovy a športu Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Demänovej v Liptovskom Mikuláši.Celkovo sa na súťaži zúčastnilo deväť družstiev, pre ktoré boli pripravené otázky v troch tematických kategóriách: antické olympijské hry, novoveké olympijské hry a Hry XXX. olympiády Londýn 2012. Predstaviteľov Slovenskej olympijskej akadémie prijal vedúci katedry Ján Pápay a súťaž otvoril rektor univerzity Boris Ďurkech. Na fotografii členky tímu z Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach.

Po prvom kole, v ktorom súťažiace družstvá vypracovali písomný test zorganizoval pedagóg katedry TVaŠ Dušan Litva v spolupráci s olympijským klubom Liptova (OK Liptov) zaujímavú besedu so športovcami. Bol medzi nimi napríklad vodný slalomár Alexander Slafkovský, biatlonistka Marcela Paukovčeková, cyklista Matej Jurčo a na besede sa zúčastnil i predseda OK Liptov Roman Králik.

Celkovým víťazom sa napokon stalo družstvo z Fakulty športu Prešovskej univerzity, ktoré zároveň dosiahlo i najvyšší počet bodov v písomnom teste. Druhé miesto obsadil tím z Akadémie ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši a tretí skončili študenti FTVŠ Univerzity Komenského v Bratislave. Na fotografii Dušana Litvu zľava družstvo Akadémie ozbrojených síl v L. Mikuláši v zložení Martin Hanulík, Juraj Kopček, Michal Kočiš, predseda SOA Ján Junger, družtvo Fakulty športu Prešovskej unvierzity v zložení Andrea Palanská, Branislav Kromka, Tatiana Czyrneková a podpredseda SOA Ján Grexa.

Celkové poradie piatich najlepších tímov:

1. Fakulta športu, Prešovská univerzita

2. Akadémia ozbrojených síl, Liptovský Mikuláš

3. Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, Bratislava

4. Pedagogická fakulta, Prešovká univerzita

5. Ústav telesnej výchovy a športu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice